Adatkezelési tájékoztató
környezetvédelmi, és levegőtisztaság- védelemmel kapcsolatos szolgáltatások végzéséhez


I. Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a FETILEV Felső-Tisza-vidéki Levegőanalitikai Korlátolt Felelősségű Társaság a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről átlátható, világos és közérthető tájékoztatást nyújtson a megrendelők/megbízók és azok képviselői részére a megrendelések/megbízások teljesítése érdekében a kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezeléséről.

II. Az adatkezelő adatai:
 • cégneve: FETILEV Felső-Tisza-vidéki Levegőanalitikai Korlátolt Felelősségű Társaság, (rövidített cégneve: FETILEV Kft.)
 • székhelye: 4405 Nyíregyháza, Tünde utca 23.
 • cégjegyzékszáma: 15-09-071230
 • adószáma: 13886860-2-15,
 • telefonszáma: +36 (42) 310-497
 • a cég elektronikus elérhetősége:
 • a cég képviseletét ellátók neve:
  • Balogh László ügyvezető, műszaki vezető
  • Csatári Zsolt ügyvezető, minőségirányítási vezető
 • az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok:
  • az Európai  Parlament és a Tanács  2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • valamint  a személyes adatok kezelésére is vonatkozó egyes ágazati jogszabályok, különösen az egyes munkajogi,  számviteli, adózási, nyilvántartási  eljárási kérdéseket meghatározó az adatkezelés idején hatályos jogszabályi rendelkezések.

III. A FETILEV Kft. - a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (továbbiakban: NAH) által akkreditált szervezet, - amely elsősorban vizsgálólaboratóriumként a levegőtisztaság-védelem területén jogszabályban, vagy a környezetvédelmi hatóság által kibocsátott határozatban előírt méréseket végez. Ezen kívül környezetvédelmi szakértői tevékenységet folytat - általában vállalkozások, cégek megrendelése alapján - úgy, mint környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása, megbízás alapján környezetvédelmi adatszolgáltatási tevékenység végzése, légszennyező források hatásterületének-, kibocsátásának számítással történő meghatározása, környezetvédelmi engedélyezési dokumentációk készítése szakterületeken.

IV. A FETILEV Kft. adatkezelésének célja:
Környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos tevékenysége során a FETILEV Kft. kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amik a megbízásai és/vagy megrendelései teljesítéséhez szükséges szerződések, vizsgálati jegyzőkönyvek jogszabályok által előírt nélkülözhetetlen tartalmát biztosítják, illetve a megrendelés zökkenőmentes teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, mint a megrendelő képviselőjének és/vagy kapcsolattartójának a neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levelezési címe),  számlázási adatai, a szolgáltatás teljesítésének helye. 

Abban az esetben, amikor a megrendelőt/megbízót nem a közhiteles (cég) nyilvántartásban bejegyzett képviselője jegyzi - úgy a szerződés megkötésekor, mind a teljesítés igazolásakor – a megrendelő/megbízó által a nyilatkozattételre meghatalmazott képviselőjének és a kapcsolattartójának a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez a megrendelő/megbízó által aláírt szerződés visszaküldése alapján vélelmezni kell. Ebben az esetben a megrendelő/megbízó által megküldött, aláírt szerződésben megadott személyes adatok jogszerű továbbításáért való felelősség az adattovábbítót terheli. A FETILEV Kft. azért felel, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a szerződésben foglaltak kölcsönös teljesítése – a szerződésben vállalt szolgáltatás elvégzése, illetve az ezért járó ellenérték megfizetése, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos polgári jogi igény elévülése és a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által előírt 5 éves időtartam – idejéig, ahhoz szükséges mértékben kezelje.

A FETILEV Kft. részére így átadott személyes adatokhoz kizárólag a kft. két ügyvezetője férhet hozzá, illetve a kft. tevékenységét ellenőrző hatóságok. Mind a két ügyvezető az adatkezelés során azonos jogosítványokkal rendelkezik, vagyis jogosultak az Info tv. 3.§.10. pontjában foglalt tevékenységek végzésére, az adatok kezelésére.

A FETILEV Kft. Minőségirányítási Kézikönyvét a Nemzeti Akkreditáló Hatóság jóváhagyta, amely alapján köteles a kft. minden egyes mérési tevékenységével kapcsolatos iratot, előkészítő iratot, feljegyzést megrendelésenként elkülönítve megőrizni. A megrendelésenként elkülönített iratok alapján a FETILEV Kft elektronikus adatkezelői nyilvántartást vezet a 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint.

A FETILEV Kft. a tudomására jutott személyes adatokat külső, 3. személy adatfeldolgozónak nem adja át. A részére könyvelési tevékenységet végző külső szervezet csak a megrendelő /megbízó (cég) adatait ismerheti meg a tevékenysége során abból a célból, hogy a számviteli, és az adózásra vonatkozó jogszabályok által a FETILEV Kft. részére előírt kötelezettségeket teljesítse.


V. A FETILEV Kft. részére a fentiek szerint átadott személyes adatok tárolásának időtartama (az adatkezelés időtartama) a Minőségirányítási Kézikönyvben meghatározott 5 év.


VI. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adat kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, amely kapcsán az érintett személy önkéntesen hozzájárul a FETILEV Kft. adatkezelési tevékenységéhez, amit a megrendelés/megbízás aláírása tanúsít.
Amennyiben a szolgáltatás iránt érdeklődő ügyféllel a szolgáltatásra vonatkozó szerződés bármilyen okból nem jön létre, abban az esetben a meghiúsulásról való tudomásszerzést követően a FETILEV Kft. részére átadott (érintetti) személyes adatok haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek.

Az érintett
(az a természetes személy, akinek adatait a FETILEV Kft. kezeli) jogai:
 • kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést
 • kérelmezheti azok helyesbítését
 • kérelmezheti azok törlését
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen
 • gyakorolhatja az „adathordozhatósághoz való jogát”, vagyis, hogy a rá vonatkozó adatokat word, vagy excel formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat az adatkezelő FETILEV Kft. az érintett kérésére egy másik adatkezelőnek egy alkalommal ingyenesen továbbítsa.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslatok:
 • Azt javasoljuk, hogy bármilyen - a FETILEV Kft adatkezelésével kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, problémával, elsődlegesen ügyvezetőinket keressék meg az érintettek.
 • Amennyiben ez az egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz is fordulhat. A per - választása szerint – az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék hatáskörébe tartozik.
 • A NAIH elérhetősége:
  • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22.C,
  • telefonszáma: +36 (1) 391 1400
  • email: ugyfelszolgalat@naih.hu


Amennyiben tájékoztatónkkal kapcsolatosan további kérdése van, forduljon bizalommal az ügyvezetőinkhez!
FETILEV Felső-Tisza-vidéki Levegőanalitikai Kft. Nyíregyháza
Cím:
4405 Nyíregyháza, Tünde u. 23.
(Nyír-Glas Kft. Üvegcentrum melletti irodaház.
FIGYELEM! Az épületre 13/b van kiírva!)
Telefon/fax: +36 (42) 310-497
Balogh László ügyvezető, műszaki vezető
+36 (70) 340-6129
Csatári Zsolt ügyvezető, minőségirányítási vezető
+36 (70) 340-6128
A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.